Snakkekroken

Snakkekroken gir barna en unik mulighet til å få snakketrening i liten gruppe. De får filosofere og snakke fritt med en voksen som lytter, er samtalepartner og ikke minst tar dem på alvor. Gjennom Snakkekroken ønsker vi å stimulere barnas språkutvikling og språkforståelse, samt utvikle empati og evnen til å respektere de andre. I Snakkekroken får det enkelte barn muligheten til å bli sett, hørt og tatt på alvor.

Snakkekroken er et skjermet sted hvor 3-4 barn samtaler med en voksen i 15-30 min. Dette er en veldig god måte å samtale med barn på hvor vi som voksne kommer nærmere enkeltbarnet og blir kjent med barnas innerste stemme. I snakkekroken har enkeltbarnet mulighet til å bli hørt og tatt på alvor. Her blir det lagt opp forskjellige temaer og lagt til rette for at barn kan snakke med hverandre, fortelle om ting de har opplevd, og de har en voksen som lytter og er samtalepartner. Temaene skal være planlagt på forhånd, men de kan også endres underveis, da barnas innspill i stor grad skal vektlegges. Det er ingen tema det ikke kan snakkes om, men innholdet må tilpasses barnas alder.

Målene for Snakkekroken er først og fremst at barna skal få snakketrening gjennom å gi dem muligheten for å formidle sine tanker og meninger. På den måten stimulerer vi barnas språkutvikling og språkforståelse. Snakkekroken gir også trening i å ta ordet i grupper og være i fokus, noe som kan styrke barnets selvfølelse. Barna får også trenet turtaking og lærer å ta hensyn til hverandre ved at de må lytte til hva de andre barna forteller. Gjennom å sette ord på sine følelser, hva som kjennetegner dem, hvor og hvordan de kjennes i kroppen, får de utviklet sine empatiske evner. Når det gjelder voksenrollen blir vi trenet i å være oppmerksom på enkeltbarns behov og å se barnet som subjekt.

Snakkekroken skal gjennomføres på hver avdeling og det må legges opp etter barnegruppas forutsetninger. Vi tror at det er fullt mulig å gjennomføre Snakkekroken med barn i alderen 0-3 år ved at de voksne tilrettelegger og tenker på å visualisere mer. Alle barn profitterer på å være i mindre grupper, og for barn med forsinket språkutvikling, minoritetsspråklige barn med lite norskkunnskaper eller flerspråklige barn, vil Snakkekroken være ekstra verdifullt. Vi må prøve oss litt frem hvordan vi organiserer Snakkekroken og hvor ofte hver avdeling vil gjennomføre opplegget. De voksne skal på tur velge tema og planlegge hver sin Snakkekrok, og føre logg over gjennomføringen.