Vennskap

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap, og vi jobber for å forebygge, oppdage og forhindre mobbing. Hos oss skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Vennskap har stor betydning for barnets generelle trivsel, utvikling og for opplevelsen av å ha det bra i barnehagen. Det er også viktig for å fremme evnen til kommunikasjon og følelsen av tilknytning og identitet. I vennskapsrelasjoner trener barn mange ulike sosiale kompetanser som de trenger for å bygge opp relasjoner. Vennskap er ikke alltid harmoni og idyll, det inneholder også konflikter og opplevelse av svik og mangel på lojalitet. Det er viktig at barn lærer seg å håndtere dette og derfor må vi i barnehagen ta vennskapsrelasjoner på største alvor og følge opp barn som ikke har venner eller som får problemer med å skaffe seg venner og beholde vennskap. Barn leker mer med hverandre jo mer tid de tilbringer sammen. Derfor kan man ofte se at de barn som er i barnehagen til faste tider har lettere for å knytte vennskapsbånd enn de barna som kommer sporadisk, eller er der bare en liten del av dagen.

I Granåslia barnehage vil vi sette fokus på vennskap ved å :

  • legge til rette for at alle barn har muligheter til å få en venn gjennom å skape rammer og møteplasser for barn i samme alder (aldersinndelte avdelinger)
  • lære barna om ulikheter og forskjeller, men at alle er like mye verdt
  • lære om egne og andres følelser
  • støtte barna i å sette egne grenser og respektere andres grenser
  • støtte barnas initiativ til samspill og hjelpe dem til å være i en lek med andre
  • lære sanger og regler som handler om vennskap  
  • lese bøker med vennskap som tema  
  • respektere og støtte de ulike vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn 
  • være en støtte for barnet i konfliktløsning 
  • Viktige dimensjoner ved vennskap er humor og glede, og det setter vi høyt hos oss!