Barns psykiske helse

Barns psykiske helse handler om deres følelser og atferd, og påvirker i stor grad deres utvikling og læring. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne for å oppprettholde en god helse.

Vi vil i løpet av barnehageåret ha fokus på:

  • "Være god nok" - skape trygge barn med god selvfølelse.
  • "Vær raus" - å være raus mot seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse
  • Selvhevdelse - Det å ha trua på seg selv.
  • Relasjonsbygging mellom barna. Vennskap.
  • Endringskompetanse - Få kjennskap og egen erfaring med at endringer er en naturlig del av det å leve.
  • Sette grenser for egen kropp - Utvikle barnas holdninger til å sette grenser for egen kropp. Barnehagen vil ha en egen temaperiode med fokus på Kropp og seksualitet.
  • Glede og lykke - Det å kunne glede seg over det man opplever og den man er.
  • Trygghetssirkelen - Trygghet og støtte hånd i hånd.
  • Handlingsplan for vennskap og forebygging av mobbeatferd