Barnehagens opprinnelse og mandat

Granåslia Barnehage AS åpnet 30.01.2006, og er en privat aksjeeid barnehage. Barnehagen eies og drives av Brynhild Trondseth, Lisbeth Dyrøy, Hanne Kvaløsæter og Ingrid Iversen, som alle eier 25% hver av aksjeselskapet. Alle de fire eierne er utdannet barnehagelærere og kom sammen i ønsket om å starte egen barnehage.

 

Barnehagen er den første offentlige arena barna går inn i. Her skal barna gjøre sine erfaringer, møte andre barn, møte andre voksne og skape relasjoner til flere enn sine nærmeste.

Barnehagens samfunnsmandat har endret seg i løpet av de siste årene. Fra og med 1.januar 2006 ble barnehagen lagt inn under kunnskapsdepartementet, og har utviklet seg i retning av en mer læringsorientert organisasjon. Omsorg, lek og læring er sentrale elementer i og forutsetninger for et kvalitativt barnehagetilbud.

Granåslia barnehages pedagogiske arbeid tar utgangspunkt i ” Lov om barnehager”, og ”Rammeplanen for barnehager. I tillegg er Kunnskapsdepartementets ulike temahefter sentrale. De tar for seg viktige områder i arbeidet med barn, som blant annet medvirkning, likestilling, natur og miljø og de minste barna. Storting og regjering gir også retningslinjer for arbeidet gjennom stortingsmeldinger og andre utredninger. Vi ser også en økt interesse for forskningsarbeid i barnehagen, både i regi av ulike forskningsinstitusjoner og Doktorgradsstipendiater i barnehagerelaterte fag.

Barnehagene fikk ny formålsparagraf som trådte i kraft 1.august 2010. Den nye formålsparagrafen bygger på en grunnleggende respekt for at vi lever i et mangfoldig samfunn og danningsbegrepet er her fremtredende. Begrepet oppdragelse er erstattet med begrepet danning. Danning er her forstått som en kontinuerlig prosess som handler om at barn skal få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og mulighet til å reflektere over det barnet gjør. Danning rommer altså både utvikling, omsorg, læring, sosialisering og oppdragelse