Spesialpedagog

I Granåslia barnehage jobber Margareth Nordbøe Brøndbo som spesialpedagog og spesialpedagogisk koordinator. I tillegg til å jobbe med enkeltbarn er Margareth inne på avdelingene og observerer barn og veileder personalet. Vår spesialpedagog har kontorplass på barnehagens arbeidsrom og dere kan ta kontakt med henne på margareth@granasliabarnehage.no

Barnehagen skal tilpasse det allmenpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og /eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

Dersom det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndog vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i det allmennpedagogiske tilbudet.