Språkløypa - et helhetlig løft for språk, lesing og skriving

Hele personalgruppa på Granåslia barnehage deltar på Språkløypas digitale kompetansepakke. Kompetansepakken er laget i samarbeid mellom forskere, pedagoger og lærere. Språkløypa er en nasjonal strategi som skal styrke barn og elevers språk, lesing og skriving. I løpet av 4 år skal alle barnehager og skoler nås, og lesesenteret har fått ansvar for å lede denne viktige strategien. Lesing og samtaler rundt bøker har stor betydning for barns språkutvikling. For å lykkes i arbeidet er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen.

Språkløypa består av 10 økter vi skal igjennom innen 2018. Barnehagen har jobbet med språkløypa fra høsten 2016 og vi ser allerede mye som har skjedd i forholdt til leselyst både til barn og voksne. Kompetansepakken er lagt opp med både teori, filmsnutter fra andre barnehager, diskusjoner og praktiske oppgaver mellom øktene. Høytlesing handler om mer enn å lese høyt fra ei bok. Gjennom de 10 øktene får personalet påfyll av teori om språkutvikling. Vi får inspirasjon til å lese ei bok på ulike måter. Det er viktig med lesestopp der vi stopper opp underveis i boka og inviterer barna til å komme med innspill. Repetisjon er et annet virkemiddel i høytlesing der nye elementer oppdages for hver gang man leser boka for barna. Vi ser også at det å ha et variert utvalg av bøker tilgjengelig gjør at man klarer å finne noe som fenger hvert enkelt barn.

Granåslia deltar også i et språkkommune prosjekt som er en del av en nasjonal satsing. Målet er å styre barnehagens språkmiljø og gjøre elever bedre til å lese og skrive. Granåslia barnehage deltar i et lokalt nettverk mellom utvalgte barnehager og skoler i kommunene. Barnehagen har fått utdelt ressurser fra utdanningsdirektoratet for å frikjøpe en ressursperson fra barnehagen 10%. Denne ressurspersonen er Brynhild Trondseth som sitter sammen med flere pedagoger og lærere fra andre barnehager og skoler I Trondheim kommune.

Margareth Nordbøe Brøndbo sitter i en ressursgruppe for utarbeidelse av veileder i språkarbeidet for barnehagebarn i Trondheim kommune.